blog :: dejan @ fejst.net

Osebni spletni dnevnik z zaznamki in dogodki s potovanja moje življenske poti.

VBScrip: Ugotavljanje razlike dveh datumov ali časov  


'# Ugotavljanje razlike dveh datumov ali časov
'# Uporabimo funkcijo DateDiff()

Dim NovoLeto
NovoLeto = "31.12.2008"
wscript.echo "31.12.2008 bo cez " & DateDiff("d", Date(), CDate(NovoLeto)) & " dni." 'Koliko dni je do novega leta?

Read More...
AddThis Social Bookmark Button

VBScript: Seštevanje in odštevanje časa  


'# Seštevanje in odštevanje časa
'# Uporabimo funkcijo DateAdd()
'#/// Pravilne vrednosti intervala so
'#/// Leto = "yyyy"
'#/// Kvartal = "q"
'#/// Mesec = "m"
'#/// Dan v letu = "y"
'#/// Dan = "d"
'#/// Teden = "w"
'#/// Teden v letu = "ww"
'#/// Ura = "h"
'#/// Minuta = "n"
'#/// Sekunda = "s"
'#/// Spodaj je nekaj zgledov:
WScript.echo "Last Quarter: " & DateAdd("q", -1, Date()) 'Izpišimo datum prejšnjega Kvartal-a
WScript.echo "Next Quarter: " & DateAdd("q", 1, Date()) 'Izpišimo datum naslednjega Kvartal-a
WScript.echo "2 Years ago: " & DateAdd("yyyy", -2, Date()) 'Izpišemo datum pred dvema letoma
WScript.echo "9 Month ahead: " & DateAdd("m", 9, Date()) 'Izpišemo datum čez 9 mesecev

Read More...
AddThis Social Bookmark Button

VBScript: Razčlenjevanje stringov ali datuma  

'# Razčlenjevanje stringov ali datuma

Dim NovDatum, arr1Del, arr2Del, MojZapis
NovDatum = "31.12.2008 23:59:59" 'Določimo en datum
arr1Del = split(MojDatum, " ", -1, 1) 'Prvo razdelimo Datum in Uro
WScript.echo "Prvi del je datum: " & arr1Del(0) & vbcrlf &_
"Drugi del je ura: " & arr1Del(1)
arr2Del = split(arr1Del(0), ".", -1, 1) 'Sedaj razčlenimo še Datum
WScript.echo "0 = " & arr2Del(0) & vbcrlf &_
"1 = " & arr2Del(1) & vbcrlf &_
"2 = " & arr2Del(2)

Read More...
AddThis Social Bookmark Button

VBScript: Kako preverimo če je zapisan string resnično datum?  

'# Kako preverimo če je zapisan string resnično datum?

Dim MojDatum, strDatum, JeDatum
MojDatum = "31.8.2006 10:30:14" 'Določimo en datum
strDatum = "mm.10.haha lo:OO:ol" 'Določimo NE datum
JeDatum = IsDate(MojDatum) 'Preverimo obliko zapisa -> vrne -1 oz. TRUE
WScript.echo "Zapis: " & MojDatum & vbrclf & " Je v obliki datuma? " & JeDatum
JeDatum = IsDate(strDatum)
WScript.echo "Zapis: " & strDatum & vbrclf & " Je v obliki datuma? " & JeDatum

Read More...
AddThis Social Bookmark Button

VBScript: Iz datuma izluščimo DAN, MESEC in LETO  

'# Iz datuma izluščimo DAN, MESEC in LETO

Dim Datum, DAN, MESEC, LETO
Datum = Date ' Povemo sistemski datum
DAN = Day(Datum) 'Izluščimo Dan,
MESEC = Month(Datum) 'Izluščimo Mesec,
LETO = Year(Datum) 'Izluščimo Letnico
WScript.echo Datum
WScript.echo "Dan: " & DAN & vbcrlf &_
"Mesec: " & MESEC & vbcrlf &_
"Leto: " & LETO

Read More...
AddThis Social Bookmark Button

Skripta VBS za rekurzivno iskanje računalnikov po AD Domain Controlerju za Windows 2003 server  

Ena VBScript-a, ki nam izlušči vse računalnike iz domenskega strežnika. Določimo poljuben OU, od katerega dalje samodejno rekurzivno iz vseh pod-OUjev izluščimo vse določene objekte. Skripto se enostavno spremeni tako, da nam izlušči tudi kakšne druge vrednosti kot računalnik (v primeru).

Option Explicit
Dim adoCommand, adoConnection, strBase, strFilter, strAttributes
Dim strQuery, adoRecordset, strNTName, strCN, strDN
' //:: Nastavitve ADO objekta:
Set adoCommand = CreateObject("ADODB.Command")
Set adoConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
adoConnection.Provider = "ADsDSOObject"
adoConnection.Open "Active Directory Provider"
adoCommand.ActiveConnection = adoConnection
' //:: Nastavitev root LDAP-a za rekurzivno iskanje:
' //:: Samo Oracle Computers
strBase = ""
' //:: Določimo filter po objektih (samo COMPUTERS)
strFilter = "(objectCategory=computer)"
' //:: z vejico sestavimo filter vrednosti ki jih želimo poizvedovati:
strAttributes = "sAMAccountName,cn,distinguishedName"
' //:: Sestavimo LDAP poizvedbo rekurzivno
strQuery = strBase & ";" & strFilter & ";" & strAttributes & ";subtree"
adoCommand.CommandText = strQuery
adoCommand.Properties("Page Size") = 100
adoCommand.Properties("Timeout") = 30
adoCommand.Properties("Cache Results") = False
' //:: Izvedemo query:
Set adoRecordset = adoCommand.Execute
' //:: Zberemo rezultate:
Do Until adoRecordset.EOF
' //:: Vrnemo vrednosti za prikaz
strNTName = adoRecordset.Fields("sAMAccountName").Value
strCN = adoRecordset.Fields("cn").value
strDN = adoRecordset.Fields("distinguishedName").Value
Wscript.Echo strCN
' //:: Premaknemo se na naslednji objekt (zapis)
adoRecordset.MoveNext
Loop
' //:: Počistimo za sabo, da ne pacamo po ramu.
adoRecordset.Close
adoConnection.Close

Read More...
AddThis Social Bookmark Button