blog :: dejan @ fejst.net

Osebni spletni dnevnik z zaznamki in dogodki s potovanja moje življenske poti.

Nokia N95 urejanje videa  


Problem:
Ko sem nekega dne posnel en video z n95ko, sem hotel malo dodati teksta in uporabiti film s slikami za DVD. Ker nimam posebnih orodij za urejanje DVD filmov sem uporabil kar MS WindowsMovieMaker, ki pride z Visto. Vse sem lahko pripravil in v predogledu gledal filmsko umetnino, apmak... ko sem hotel zadevo zapakirati se je pojavila težava s kodekom MPEG4, ki ga uporablja nokia in publish ni nikoli dokončal na določenem procentu se je proces zaustavil in ni šel dalje.

Rešitev:
Problem sem rešil tako, da sem izluščil film in zvok iz mp4 datoteke ter v MS WindowsMovieMaker-ju ponovno vse skupaj zložil in uredil.
Za to sem potreboval naslednja orodja:

 • pc4UI :: http://mp4ui.sourceforge.net/
 • VLC :: http://www.videolan.org/
 • K-Lite Codec Pack :: http://www.free-codecs.com/

  Postopek:
  1. Prekopiraj video mp4 format datotek iz n95 na računalnik;
  - uporabi Nokia PC suite ali datotečni prenos
  2. Izlušči (extract) video v AVI s pc4UI programom;
  - Odpri datoteko mp4 in
  - izlušči video
  3. izlušči (extract) audio v AAC s pc4UI programom;
  - datoteko ki smo odprli (mp4)
  - izluščimo še zvok.
  4. pretvori audio v MP3 s programom VLC.
  - odpri zvokovno datoteko .aac
  - zaženi: >Datoteka>Čarovnik
  - izberi: Prekodiraj/shrani v datoteko (Next)
  - izberi: "Obstoječ predmet seznama predvajanja"
  - odkljukaj: Prekodiranje zvoka in izberi bitrate (jaz sem dal na 96kbps); kodec pustiš MPEG Audio.
  - Dokončaj z Next in Finish v izbrano izhodno datoteko mp3.
  To je v bistvu vse. Po pretvarjanju sledi le še zabava z video editorjem, kjer si uredimo zvok in sliko po svojem okusu in scenariju.

  Read More...
 • AddThis Social Bookmark Button

  AD telefonski imenik (rekurzivno)  

  Kar nekaj časa sem porabil, da sem doumel, da se z enostavnimi triki da iskati tudi rekurzivno po AD imeniku. Problem sem imel, ko sem hotel z getObject pridobivati atribute, ki pa na enostaven način ne pozna rekurzive. Torej najlažje to dosežemo tako, da za rekuzivno iskanje uporabimo ADO, kjer določimo iskalne kriterije in s subtree določimo rekurzivnost iskanja ter na to posredujemo dn (distinguished name) loop zanki, ki za vsak najden objekt naredi getObject.

  Primer skripte je spodaj:


  Option Explicit
  Dim adoCommand, adoConnection, strBase, strFilter, strAttributes
  Dim objRootDSE, strDNSDomain, strQuery, adoRecordset

  Set adoCommand = CreateObject("ADODB.Command")
  Set adoConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
  adoConnection.Provider = "ADsDSOObject"
  adoConnection.Open "Active Directory Provider"
  adoCommand.ActiveConnection = adoConnection

  Set objRootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE")
  strDNSDomain = objRootDSE.Get("defaultNamingContext")
  strBase = ""

  Dim srchUser
  srchUser = "*"
  strFilter = "(&(objectCategory=user)(telephoneNumber=*)(cn=" & srchUser & "))"
  strAttributes = "sAMAccountName,cn,distinguishedName"

  strQuery = strBase & ";" & strFilter & ";" & strAttributes & ";subtree"
  adoCommand.CommandText = strQuery
  adoCommand.Properties("Page Size") = 500
  adoCommand.Properties("Timeout") = 30
  adoCommand.Properties("Cache Results") = False

  Dim strName, strCN, arrGroups, strGroup
  Dim strUserDN
  Set adoRecordset = adoCommand.Execute
  adoRecordset.MoveFirst
  Dim strFile, objFSO, objFile
  strFile = "c:\temp\interni-imenik.csv"
  Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  If objFSO.FileExists(strFile) THEN
  On Error Resume Next
  objFSO.DeleteFile(strFileName)
  Set objFile = objFSO.CreateTextFile(strFile)
  Else
  Set objFile = objFSO.CreateTextFile(strFile)
  End If
  Do Until adoRecordset.EOF
  strName = adoRecordset.Fields("sAMAccountName").Value
  strCN = adoRecordset.Fields("cn").value
  Wscript.Echo "Izpis: " & strName & ", " & strCN
  strUserDN = adoRecordset.Fields("distinguishedName").Value
  strUserDN = Replace(strUserDN, "/", "\/")
  Dim strLine
  strLine = retriveuserDetails(strUserDN)
  Wscript.echo strLine
  'ForAppending = 8 ForReading = 1, ForWriting = 2
  Const ForAppending = 8
  Set objFile = objFSO.OpenTextFile(strFile, ForAppending, True)
  objFile.Write strLine
  objFile.Write vbcrlf
  objFile.Close
  adoRecordset.MoveNext
  Loop
  adoRecordset.Close
  adoConnection.Close

  Function retriveUserDetails(strDN)
  Dim objUser
  Set objRootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE")
  strDNSDomain = objRootDSE.Get("DefaultNamingContext")
  Set objUser = GetObject("LDAP://" & strDN)
  retriveUserDetails = Chr(34) & _
  objUser.FullName & """,""" & _
  objUser.sn & """,""" & _
  objUser.middleName & """,""" & _
  objUser.givenName & """,""" & _
  objUser.telephoneNumber & """,""" & _
  objUser.mobile & """,""" & _
  objUser.ipPhone & """,""" & _
  objUser.facsimileTelephoneNumber & """,""" & _
  objUser.description & """,""" & _
  objUser.title & """,""" & _
  objUser.department & """,""" & _
  objUser.physicalDeliveryOfficeName & """,""" & _
  objUser.mail & chr(34)
  End Function
  WScript.Quit

  Read More...
  AddThis Social Bookmark Button

  VBScrip: Ugotavljanje razlike dveh datumov ali časov  


  '# Ugotavljanje razlike dveh datumov ali časov
  '# Uporabimo funkcijo DateDiff()

  Dim NovoLeto
  NovoLeto = "31.12.2008"
  wscript.echo "31.12.2008 bo cez " & DateDiff("d", Date(), CDate(NovoLeto)) & " dni." 'Koliko dni je do novega leta?

  Read More...
  AddThis Social Bookmark Button

  VBScript: Seštevanje in odštevanje časa  


  '# Seštevanje in odštevanje časa
  '# Uporabimo funkcijo DateAdd()
  '#/// Pravilne vrednosti intervala so
  '#/// Leto = "yyyy"
  '#/// Kvartal = "q"
  '#/// Mesec = "m"
  '#/// Dan v letu = "y"
  '#/// Dan = "d"
  '#/// Teden = "w"
  '#/// Teden v letu = "ww"
  '#/// Ura = "h"
  '#/// Minuta = "n"
  '#/// Sekunda = "s"
  '#/// Spodaj je nekaj zgledov:
  WScript.echo "Last Quarter: " & DateAdd("q", -1, Date()) 'Izpišimo datum prejšnjega Kvartal-a
  WScript.echo "Next Quarter: " & DateAdd("q", 1, Date()) 'Izpišimo datum naslednjega Kvartal-a
  WScript.echo "2 Years ago: " & DateAdd("yyyy", -2, Date()) 'Izpišemo datum pred dvema letoma
  WScript.echo "9 Month ahead: " & DateAdd("m", 9, Date()) 'Izpišemo datum čez 9 mesecev

  Read More...
  AddThis Social Bookmark Button

  VBScript: Razčlenjevanje stringov ali datuma  

  '# Razčlenjevanje stringov ali datuma

  Dim NovDatum, arr1Del, arr2Del, MojZapis
  NovDatum = "31.12.2008 23:59:59" 'Določimo en datum
  arr1Del = split(MojDatum, " ", -1, 1) 'Prvo razdelimo Datum in Uro
  WScript.echo "Prvi del je datum: " & arr1Del(0) & vbcrlf &_
  "Drugi del je ura: " & arr1Del(1)
  arr2Del = split(arr1Del(0), ".", -1, 1) 'Sedaj razčlenimo še Datum
  WScript.echo "0 = " & arr2Del(0) & vbcrlf &_
  "1 = " & arr2Del(1) & vbcrlf &_
  "2 = " & arr2Del(2)

  Read More...
  AddThis Social Bookmark Button

  VBScript: Kako preverimo če je zapisan string resnično datum?  

  '# Kako preverimo če je zapisan string resnično datum?

  Dim MojDatum, strDatum, JeDatum
  MojDatum = "31.8.2006 10:30:14" 'Določimo en datum
  strDatum = "mm.10.haha lo:OO:ol" 'Določimo NE datum
  JeDatum = IsDate(MojDatum) 'Preverimo obliko zapisa -> vrne -1 oz. TRUE
  WScript.echo "Zapis: " & MojDatum & vbrclf & " Je v obliki datuma? " & JeDatum
  JeDatum = IsDate(strDatum)
  WScript.echo "Zapis: " & strDatum & vbrclf & " Je v obliki datuma? " & JeDatum

  Read More...
  AddThis Social Bookmark Button

  VBScript: Iz datuma izluščimo DAN, MESEC in LETO  

  '# Iz datuma izluščimo DAN, MESEC in LETO

  Dim Datum, DAN, MESEC, LETO
  Datum = Date ' Povemo sistemski datum
  DAN = Day(Datum) 'Izluščimo Dan,
  MESEC = Month(Datum) 'Izluščimo Mesec,
  LETO = Year(Datum) 'Izluščimo Letnico
  WScript.echo Datum
  WScript.echo "Dan: " & DAN & vbcrlf &_
  "Mesec: " & MESEC & vbcrlf &_
  "Leto: " & LETO

  Read More...
  AddThis Social Bookmark Button

  Skripta VBS za rekurzivno iskanje računalnikov po AD Domain Controlerju za Windows 2003 server  

  Ena VBScript-a, ki nam izlušči vse računalnike iz domenskega strežnika. Določimo poljuben OU, od katerega dalje samodejno rekurzivno iz vseh pod-OUjev izluščimo vse določene objekte. Skripto se enostavno spremeni tako, da nam izlušči tudi kakšne druge vrednosti kot računalnik (v primeru).

  Option Explicit
  Dim adoCommand, adoConnection, strBase, strFilter, strAttributes
  Dim strQuery, adoRecordset, strNTName, strCN, strDN
  ' //:: Nastavitve ADO objekta:
  Set adoCommand = CreateObject("ADODB.Command")
  Set adoConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
  adoConnection.Provider = "ADsDSOObject"
  adoConnection.Open "Active Directory Provider"
  adoCommand.ActiveConnection = adoConnection
  ' //:: Nastavitev root LDAP-a za rekurzivno iskanje:
  ' //:: Samo Oracle Computers
  strBase = ""
  ' //:: Določimo filter po objektih (samo COMPUTERS)
  strFilter = "(objectCategory=computer)"
  ' //:: z vejico sestavimo filter vrednosti ki jih želimo poizvedovati:
  strAttributes = "sAMAccountName,cn,distinguishedName"
  ' //:: Sestavimo LDAP poizvedbo rekurzivno
  strQuery = strBase & ";" & strFilter & ";" & strAttributes & ";subtree"
  adoCommand.CommandText = strQuery
  adoCommand.Properties("Page Size") = 100
  adoCommand.Properties("Timeout") = 30
  adoCommand.Properties("Cache Results") = False
  ' //:: Izvedemo query:
  Set adoRecordset = adoCommand.Execute
  ' //:: Zberemo rezultate:
  Do Until adoRecordset.EOF
  ' //:: Vrnemo vrednosti za prikaz
  strNTName = adoRecordset.Fields("sAMAccountName").Value
  strCN = adoRecordset.Fields("cn").value
  strDN = adoRecordset.Fields("distinguishedName").Value
  Wscript.Echo strCN
  ' //:: Premaknemo se na naslednji objekt (zapis)
  adoRecordset.MoveNext
  Loop
  ' //:: Počistimo za sabo, da ne pacamo po ramu.
  adoRecordset.Close
  adoConnection.Close

  Read More...
  AddThis Social Bookmark Button